Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς την Κομισιόν: Εξετάζετε το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμου Μηχανισμού Ανάκαμψης;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Κομισιόν κατάθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημ. Παπαδημούλης, αναφορικά με τη δημιουργία μόνιμων δημοσιονομικών εργαλείων «που θα έχουν τη δυνατότητα σταθεροποιητικής επέμβασης στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ασύμμετρους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, η προοπτική των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας, όσο και λόγω της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης».

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικαλείται Μελέτη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος προτείνει «τη σύσταση ενός ταμείου σταθερότητας, συνολικού ύψους 250 δισ. ευρώ», αλλά και την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία «έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η τραπεζική ένωση και η ένωση κεφαλαιαγορών πρέπει να συμπληρωθούν από τη δημιουργία μιας μόνιμης κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της ευρωζώνης».
Τέλος, όπως σημειώνει ο Δημ. Παπαδημούλης, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ανέδειξε την έκκληση των Ευρωπαίων πολιτών «για αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, μέσω και της επέκτασης ή/και μονιμοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)».

Απευθυνόμενος προς την Επιτροπή, ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτά «αν επεξεργάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας τέτοιων μόνιμων δημοσιονομικών μηχανισμών» και «αν στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης κοινού χρέους ή επέκτασης ή/και μονιμοποίησης του ΜΑΑ».
Δεδομένης μάλιστα, της εκρηκτικής αύξησης του δημόσιου χρέους των κρατών-μελών, ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτά «πώς αξιολογεί η Κομισιόν το ενδεχόμενο αμοιβαιοποίησης μέρους του και συνδιαχείρισής του από την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

 ΘΕΜΑ: Δημιουργία μόνιμων δημοσιονομικών εργαλείων και μηχανισμών για την αποφυγή και αντιμετώπιση ασύμμετρων κλυδωνισμών

Μελέτη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) υπερθεματίζει τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της ευρωζώνης και προτείνει τη σύσταση ενός ταμείου σταθερότητας, συνολικού ύψους 250 δισ. ευρώ, που θα παρέχει χαμηλότοκα δάνεια σε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες[1].
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), απαντώντας στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανέναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η τραπεζική ένωση και η ένωση κεφαλαιαγορών πρέπει να συμπληρωθούν από τη δημιουργία μιας μόνιμης κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της ευρωζώνης[2].
Περαιτέρω, στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η ιδέα μιας δημοσιονομικής ένωσης είναι κορυφαία στις θετικές αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίοι διατυπώνουν εκκλήσεις για αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της επέκτασης ή/και μονιμοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)[3].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Επεξεργάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμων δημοσιονομικών μηχανισμών που θα έχουν τη δυνατότητα σταθεροποιητικής επέμβασης στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ασύμμετρους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, η προοπτική των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας, όσο και λόγω της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης;

Εξετάζει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο έκδοσης κοινού χρέους ή επέκτασης ή/και μονιμοποίησης του ΜΑΑ;

Δεδομένης της εκρηκτικής αύξησης του δημόσιου χρέους των κρατών-μελών, πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο αμοιβαιοποίησης μέρους του και συνδιαχείρισής του από την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ;

[1] https://www.esm.europa.eu/system/files/document/2022-05/ESM_DP_20.docx.pdf

[2]https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystem_reply_commission_eu_economy_after_covid_implications_economic_governance211202~d2eeec68dc.en.pdf

[3] https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220509%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220509T122624Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4795c2e72c0e63b620871ef4327667cf88197272370d53243c8310e7a829d54a